Την Τρίτη 20 Ιουλιου 2021 πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου επίσκεψη στους χώρους της KLEEMANN για την δοκιμή του συστήματος QCONPASS. Στην επίσκεψη εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες:
  • Δοκιμές του υποσυστήματος της ανθρωποκεντρικής πλοήγησης
  • Καταγραφές δεδομένων για σημασιολογική χαρτογράφηση του χώρου
  • Δοκιμή του συστήματος αναγνώρισης αντικειμένων

συμμετεχοντεσ φορεισ