ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

Αναλυτικότερα, στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου ευφυούς συστήματος λογισμικού για την παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων υψηλής διαφοροποίησης, που βασίζεται στη χρήση αυτόνομων ρομποτικών οχημάτων για τη βελτιστοποίηση του ποιοτικού ελέγχου και την εξασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης (continuous improvement) των διαδικασιών σε βιομηχανικούς χώρους. Το ολοκληρωμένο σύστημα θα χρησιμοποιεί χαμηλού κόστους οχήματα τα οποία διαθέτουν κατάλληλα αισθητήρια όπως κάμερες βάθους-χρώματος. Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι: (α) Η διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος στη γραμμή παραγωγής και (β) η παρακολούθηση χαρακτηριστικών εργονομίας κατά την εργασία του προσωπικού και η αναγνώριση πηγών κινδύνου, στη βάση της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

Οι τεχνολογικοί στόχοι του έργου που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι οι εξής:

  1. Η ανάπτυξη ευέλικτης, παραμετροποιήσιμης και επεκτάσιμης πλατφόρμας παρακολούθησης και βελτιστοποίησης της διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου, ικανής να χρησιμοποιηθεί σε γραμμές παραγωγής με διαφορετικές τοπολογίες και χαρακτηριστικά.
  2. Η ανάπτυξη μεθόδων χαρτογράφησης και ρομποτικής πλοήγησης που θα ενσωματωθούν στα αυτόνομα οχήματα της πλατφόρμας.
  3. Η ανάπτυξη μεθόδων ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των ρομποτικών μονάδων του συστήματος, καθώς και διεπαφών για την αλληλεπίδραση με τους χρήστες.
  4. Η ανάπτυξη μεθόδων αναγνώρισης αντικειμένων και παρακολούθησης ανθρώπινων κινήσεων, με σκοπό αφενός την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης και αφετέρου της εκτίμησης εργονομικών παραγόντων και κινδύνων.
  5. Η στατιστική μοντελοποίηση παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας και στη βάση αυτή, η ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης της λήψης αποφάσεων του υπεύθυνου παραγωγής.

Η επίδειξη και επικύρωση της πλατφόρμας σε δύο σενάρια λειτουργίας, στα οποία θα ενσωματωθεί στην πραγματική διαδικασία διασφάλισης ποιότητας σε βιομηχανικό περιβάλλον.