ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο Q-CONPASS θα αναπτύξει ένα καινοτόμο σύστημα για την ενίσχυση του ποιοτικού ελέγχου σε σύγχρονες γραμμές παραγωγής. Το περιβάλλον του έργου εντάσσεται στην 4η βιομηχανική επανάσταση και τις αλλαγές που επιφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of Things) σε βιομηχανικές γραμμές παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο επιχειρεί μέσα από την εισαγωγή κινητών ρομποτικών μονάδων δίπλα στους εργαζόμενους, τη σύνδεση των σημερινών διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου με την ψηφιακή παραγωγή, για εξοικονόμηση πόρων (digital, virtual and resource – efficient factories) τόσο μέσα από τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου, όσο και μέσα από την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας και υγείας για τους εργαζόμενους σε αυτή. Δεδομένης της διαρκούς αύξησης της ζήτησης εξατομικευμένων προϊόντων, είναι επιτακτική η ανάγκη για τις γραμμές παραγωγής να προσαρμόζουν άμεσα τις διαδικασίες παραγωγής ποιοτικού ελέγχου του τελικού προϊόντος. Ειδικά σε προϊόντα μεταλλικών υλικών, μεγάλου μεγέθους και υψηλής διαφοροποίησης (π.χ. ανελκυστήρες), η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων πριν την αποστολή στο χώρο εγκατάστασης, θεωρείται πρακτικά ανέφικτη, καθιστώντας τον εργαζόμενο που συμμετέχει στα παραπάνω αναντικατάστατο και την ανάγκη για υποστήριξή του με σύγχρονες τεχνολογίες επιτακτική. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο θα αναπτύξει ένα καινοτόμο ευφυές σύστημα λογισμικού για την παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων υψηλής διαφοροποίησης, το οποίο θα βασίζεται στη χρήση αυτόνομων ρομποτικών οχημάτων για τη βελτιστοποίηση του ποιοτικού ελέγχου σε βιομηχανικούς χώρους. Η λειτουργία του συστήματος θα στοχεύει σε: (α) διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος στη γραμμή παραγωγής και (β) αναγνώριση πηγών κινδύνου και παρακολούθηση χαρακτηριστικών εργονομίας κατά την εργασία του προσωπικού.

Το προτεινόμενο σύστημα θα συνεισφέρει στη διαδικασία ελέγχου ποιότητας σε τρία επίπεδα: Στο πρώτο, η ρομποτική πλατφόρμα θα παρέχει καθοδήγηση στον εργαζόμενο για τη συλλογή των υλικών προς συναρμολόγηση, ενώ μέσα από αλγορίθμους αναγνώρισης αντικειμένων και παρακολούθησης ανθρώπινης κίνησης θα παρακολουθεί τη διαδικασία συλλογής, επεμβαίνοντας αν κριθεί απαραίτητο. Στο δεύτερο επίπεδο, η πλατφόρμα θα καθοδηγεί και θα ελέγχει αντίστοιχα τη συναρμολόγηση των υλικών. Το τρίτο επίπεδο αφορά τη συγκέντρωση στατιστικών αφενός για την εξέλιξη και αποτελεσματικότητα των παραπάνω διαδικασιών, και αφετέρου, για παραμέτρους εργονομίας και ασφάλειας, και τελικά, την παροχή αναφορών και συμβουλών στον υπεύθυνο παραγωγής και τους εργαζόμενους.

Κύριο στοιχείο καινοτομίας θα αποτελέσει η εφαρμογή του συστήματος σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον (του εταίρου KLEEMANN), ενώ για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα αναπτυχθούν καινοτόμες μέθοδοι: (i) χαρτογράφησης με παράλληλη καταγραφή σημείων ενδιαφέροντος και τη δημιουργία ροών εργασιών εντός του βιομηχανικού χώρου, (ii) ανθρωποκεντρικής, σημασιολογικής μοντελοποίησης βιομηχανικού χώρου και ασφαλούς πλοήγησης ρομποτικών μονάδων, (iii) αναγνώρισης αντικειμένων και παρακολούθησης ανθρώπινων κινήσεων και (iv) υποστήριξης λήψης αποφάσεων για βελτιστοποίηση του ποιοτικού ελέγχου. Το προτεινόμενο σύστημα θα συνεισφέρει στις τρέχουσες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου με νέες τεχνολογίες που θα οδηγήσουν σε βελτίωση: (α) της καθοδήγησης των εργαζομένων στη διαδικασία συναρμολόγησης και ποιοτικού ελέγχου, (β) της ικανότητας για έγκαιρη αναγνώριση λάθους του εργαζομένου, (γ) της αποφυγής προβλημάτων εργονομίας και ασφάλειας μέσα από έγκαιρη αναγνώριση αντίστοιχων επιβαρυντικών χαρακτηριστικών και τελικά, (δ) της ικανότητας της βιομηχανικής μονάδας να αποφύγει τυχόν προβλήματα ποιότητας σε κάποιο προϊόν.

Το προτεινόμενο σύστημα θα εφαρμοστεί πειραματικά στις εγκαταστάσεις της εταιρίας KLEEMANN, στον τομέα ελέγχου ποιότητας της γραμμής παραγωγής της.