Στη συνάντηση 18/02/2022 έγινε συζήτηση για τα παρακάτω θέματα: 

  • Παρουσίαση σχετικά με την ενσωμάτωση των υποσυστημάτων στο ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα QCONPASS 
  • Παρουσίαση σχετικά με την πρόοδο των παραδοτέων που λήγουν το Μ30. 
  • Συζήτηση για πιθανή παράταση του έργου 
Διεπαφή Επεξεργασίας Σημασιολογικού Χάρτη (Επικίνδυνες Ζώνες-Ζώνες χαμηλής ταχύτητας κίνησης)