Την Τρίτη 7 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου επίσκεψη στους χώρους της KLEEMANN για την δοκιμή του συστήματος QCONPASS. Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν οι παρακάτω ενέργειες:
  • Δοκιμή των διεπαφών αλληλεπίδρασης με τις ρομποτικές μονάδες
  • Συλλογή δεδομένων για το υποσύστημα της αναγνώρισης αντικειμένων
  • Χαρτογράφηση βιομηχανικού χώρου

Συμμετεχοντεσ φορεισ